Get Adobe Flash player
สมรรถนะผู้เรียน

สมรรถนะผู้เรียน

สมรรถนะผู้เรียน
1.  ความสามารถในการสื่อสาร
2.  ความสามารถในการคิด
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี